คณะกรรมการประกันคุณภาพ

  เพื่อให้การจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรลุตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. ๒๕๔๗ สำนักวิทยบริการฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำสำนักวิทยบริการฯ ดังต่อไปนี้

  ๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา บุศรา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  • นายอำนาจ วงษ์สมิง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  • มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ข้อมูลด้านงานประกันคุณภาพของสำนักวิทยบริการฯ

  ๒. คณะกรรมการดำเนินงาน

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิคม ทองจริง ประธานกรรมการ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาญ ทุมทอง รองประธานกรรมการ
  • อาจารย์ณัฐกาญจน์ พึ่งเกิด รองประธานกรรมการ
  • อาจารย์สาธิต สุวรรณเวช รองประธานกรรมการ
  • นางสาวบุปผา ภูมิพื้นผล กรรมการ
  • นายปริญญา ภารดีรุจิรา กรรมการ
  • นายพงษ์นที ศิลาอาศน์ กรรมการ
  • นางอัญชลี เมืองสูน กรรมการ
  • นายกองพล เจิมพักตร์ กรรมการ
  • นางอาภรณ์ ใจกล้า กรรมการ
  • นางเจียมจิต บวชไธสง กรรมการ
  • นางสาวดาราวรรณ สุวรรณทา กรรมการ
  • นางสาวปริยาภรณ์ ศรีบุษรา กรรมการ
  • นางอินธิรา สังคีรี กรรมการ
  • นางสาวเกื้อกูล พัฒนธัญญา กรรมการ
  • นางสาวสุกัญญา สีมีแสง กรรมการ
  • นางสาวกรณิกา นามวงศ์ กรรมการ
  • นางสาววิไลลักษณ์ รักตะสุวรรณ กรรมการ
  • นางสาวฉวีวรรณ รัตนมิตร กรรมการ
  • นางสาวสมพร เจริญศรีสุข กรรมการ
  • นางสาวจรรยา วัชชา กรรมการ
  • นางสาวจตุพร พุทธิศา กรรมการ
  • นางสาวลัดดา เชิดชมกลิ่น กรรมการ
  • นายเอกลักษณ์ สุขทั้งโลก กรรมการ
  • นางสาวอาริษา ศรีเจริญ กรรมการ
  • นางสาวอังคณา วุฒิ กรรมการ
  • นายเอกนรินทร์ สร้อยศรี กรรมการ
  • นางสาวพรพรรณ ภักดี กรรมการ
  • นายธีรวุฒิ สุทธิประภา กรรมการ
  • นายรัฐสิทธิ์ เสริมสัย กรรมการ
  • นายคุณากร แก้วคำภา กรรมการ
  • นายสมศักดิ์ นาคเจริญ กรรมการ
  • นางสาวรุ่งรัตน์ เชื้อแก้ว กรรมการ
  • นายสุรัตน์ จานทอง กรรมการ
  • นายนพเดช อยู่พร้อม กรรมการ
  • นางสาวชมจันทร์ ลีลาภรณ์ กรรมการ
  • นางมาลีวัลย์ นิโรจน์ กรรมการและเลขานุการ
  • นางปรียาภรณ์ ศิริไสยาสน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  • นางสาวพรพะวา นิยมวานิช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  • มีหน้าที่
  • ๑. ดำเนินการวางแผน ปรับปรุง แก้ไขปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานประกันคุณภาพ
  • ๒. ปฏิบัติงานตามภารกิจให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพของสำนักวิทยบริการฯ
  • ๓. การจัดทำคู่มือประกันคุณภาพการปฏิบัติงานเพื่อเสนอต่อหน่วยงานประกันคุณภาพ
  • ๔. สรุปผลและจัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อเสนอต่อหน่วยงานประกันคุณภาพ

  เอกสารแนบ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ