ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

  ข้อกำหนดในการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ในไทย)
  ThaiLISlogo
  โครงการเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) :
  ให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ในการเข้าใช้บริการนั้นจะต้องเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์ ภายในห้องสมุดสมาชิก ดูรายละเอียดห้องสมุดสมาชิก ได้จากทางเลือกมหาวิทยาลัย/สถาบัน
  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ต่างประเทศ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สกอ.)
  ABI/INFORM Complete : คู่มือการใช้งาน
  ฐานข้อมูลทางด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด
  เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน
  ภาษี คอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,100 รายชื่อ
  รวมถึงสารสนเทศของบริษัทฯ ต่างๆ มากกว่า 60,000 บริษัท และสามารถสืบค้น บทความฉบับเต็มได้จากวารสารทั่วโลกกว่า 800 รายชื่อ
  ACM Digital Library : คู่มือการใช้งาน
  ฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ จัดทำโดย Association for Computing Machinery (ACM ) ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985 - ปัจจุบัน
  ProQuest Dissertation & Thesis : คู่มือการใช้งาน
  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง จากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันจาก ทวีปยุโรป เอเชีย มากกว่า 1,000 แห่ง ให้ข้อมูลวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่ปี 1997 -ปัจจุบัน
  SpingerLink-Journal :คู่มือการใช้งาน
  ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร
  จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 1997 - ปัจจุบัน
  Web of Science : คู่มือการใช้งาน
  ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป
  พร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ครอบคลุมสาขาวิชาหลัก
  ทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษย์ศาสตร์
  จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ
  ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 - ปัจจุบัน
  American Chemical Society Jounal : คู่มือการใช้งาน
  ฐานข้อมูลรวบรวมบทความและงานวิจัย
  จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
  โดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่น วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals)ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996
  Academic Search Complete
  ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด ครอบคลุมสาขาวิชาจำนวนมากที่สุด ประกอบด้วยวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500ชื่อเรื่อง และครอบคลุมทุกสาขาวิชา
  Computers & Applied Sciences Complete
  เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมขอบเขตการ วิจัยและการพัฒนาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ CASC มีการจัดดัชนีและสาระสังเขปของวารสารเชิง วิชาการ สิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ และแหล่งอ้างอิงอื่น ๆ จากรายการทรัพยากรอันหลากหลายมากกว่า 2,000 รายการ นอกจากนี้ ยังให้ บริการข้อมูลฉบับเต็มของวารสารอีกกว่า 950 ฉบับ
  Education Research Complete
  แหล่งทรัพยากรออนไลน์ที่น่าเชื่อถือ
  สำหรับงานวิจัยด้านการศึกษา โดยครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษา
  ในทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาระดับที่สูงขึ้น
  eBooks on EBSCOhost
  หนังสืออนไลน์ที่ผสานฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์เพื่อการใช้งานอย่างง่ายของ EBSCOhost ทำให้ eBooks on EBSCOhost สามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย
  H.W. Wilson (12 Subjects)
  ฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มของบริษัท H.W. Wilson ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี ศิลปะ ธุรกิจ การศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป การศึกษา มนุษยศาสตร์ บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฎหมาย วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิทยาศาสตร์เกษตร
  Emerald Management (EM92): คู่มือการใช้งาน
  เป็นฐานข้อมูลครอบคุลมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและบัญชี ระบบอัตโนมัติขั้นสูง กฏหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การศึกษา การผลิตและการบรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ บริษํทและนวัตกรรม การดูแลสุขภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ
  ScienceDirect
  เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม หนังสือวารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1995 - ปัจจุบัน
  EBSCO Discovery Service (EDS)
  เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ
  Communication & Mass Media Complete
  ซึ่งเป็นฐานข้อมูลชั้นนำระดับโลก เพื่องานวิจัยที่มีคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชนและภาษาศาสตร์ CMMC ประกอบด้วยเนื้อหาของ CommSearch
  ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Ebook
  iG Library
  iG Library ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
  ของ iG Publishing มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาการบริหารและจัดการธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง ธรรมาภิบาล กฎหมาย ศึกษาศาสตร์ ศาสตร์ว่าด้วยการจัดการ
  ห้องสมุด ภาษาและภาษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
  และเทคโนโลยี เป็นต้น สามารถ Copy, Print, Download, แปลเป็นภาษาต่าง ๆ ได้ พร้อมทั้ง Dictionary และ Function การใช้งานอื่น ๆ
  e ebrary
  e ebrary เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์( e-Book )ก่อตั้งขึ้นในปี 1999 ที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี การท่องเที่ยว มนุษย์และสังคมศาสตร์ การเมืองการปกครอง กฎหมาย โลจิสติกส์ อาหาร เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบบ Perpetual สามารถ Print, Copy และมีพร้อม Function การทำงาน อาทิ พจนานุกรม สารานุกรม แปลภาษาต่าง ๆ
  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ทดลองใช้งาน)
  Academic OneFile :
  เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมวารสารวิชาการสหสาขาวิชาการ อาทิด้าน วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจเป็นต้น โดยมีจำนวนบทความภายในกว่า 63 ล้านบทความและมีรายชื่่อวารสารกว่า 16,809 รายการ ซึ่งมีวารสารที่ได้รับการรับรอง Peer-Reviewed จำนวน 7,769 ฉบับ และมีเอกสารฉบับเต็มจำนวน 7,871 ฉบับ สามารถค้นคว้าย้อนหลังได้ ตั้งแต่ ค.ศ. 1980 - ปัจจุบัน แสดงผลในรูปแบบ HTML และ PDF และมีความสามารถในการอ่านออกเสียงให้ฟัง ทำ Highlight และบรรณานุกรมอัตโนมัติ แชร์เนื้อหาลงใน Social Network หรือบันทึกลงใน Google Drive
  National Geographic Virtual Library :
  เป็นฐานในการศึกษาข้อมูลเรื่องราวต่างๆ จากทางสมาคม National Geographic ประกอบด้วยหนังสือ นิตยสารทั้งฉบับปกติ และฉบับ Traveler , แผนที่ , รูปภาพ, วีดีโอ สามารถแบ่งออกเป็นหัวข้อเรื่องต่างๆ เช่น Animals, Environment, History, People and Cultures, Science and Technology และ Travel ในรูปแบบ ของ Virtual Library ผ่านทางออนไลน์ ค้นหาง่ายผ่านทางช่อง Search โดยสามารถค้นหาข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าย้อนหลังได้ ตั้งแต่ ค.ศ. 1888 - ปัจจุบัน
  ฐานข้อมูลมัติมีเดีย Binumi
  เป็นฐานข้อมูลมัลติมีเดียขนาดใหญ่ของสำนักพิมพ์ Binumi ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการผลิตสื่อวีดิโอเพื่อการศึกษา ประกอบด้วย วีดีโอคลิป ( Video Clip ) ภาพนิ่ง ( Image Stills ) และแทร็กเสียง ( Audio Tracks ) มากกว่า 2 ล้านรายการ ใช้งานง่าย และครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา
  โปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษ Access English:
  เป็นโปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จะนำไปใช้เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ เป็นการเตรียมความพร้อม เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สามารถใช้งานผ่านช่องทาง สมาร์ทโฟน และแทปเล็ต ผ่านหน้าจอที่ง่ายต่อการเรียนรู้
  สถิติการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2559