ลงชื่อเข้าใช้

กรุณาลงชื่อเข้าระบบก่อนประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ หรือภาพกิจกรรม

ระบบข่าวประชาสัมพันธ์

http://www.rbru.ac.th/news/admin/

ระบบภาพกิจกรรม

http://www.rbru.ac.th/gallery/admin/


ภาพกิจกรรม

  • การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2556
  • งานศพนางไสว เจริญศรีสุข มารดาของนางสาวสมพร เจริญศรีสุข
  • สำนักวิทยบริการฯร่วมโครงการหล่อเทียนและประกวดเทียนพรรษา ประจำปี 2557
  • โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2557
  • ภาพกิจกรรมทั้งหมด »

บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

“สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และหลักสูตรให้ได้มาตรฐานของห้องสมุดอุดมศึกษา”

“สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และ Wireless Access แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท อาจารย์ บุคลากรภายในและบุคลภายนอก”

“สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ (print) และ แสกนเอกสาร (scan) แก่ผู้ใช้บริการ”
สารสนเทศ